Týdenní plány učiva:

probírané učivo 29.9. – 1.10.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: dělení hlásek – samohlásky, souhlásky ČJ ps s. 15, příbuzná slova – kořen slov, příbuzná slova ke slovům JAZYK, NAZÝVAT SE, sloh a psaní:   narozeninové přání školy – formulace, přepis jmen PÍS s. 5, PÍS s. 8 jen dvě cvičení nahoře, ČJ uč s. 20 cv. 13, čtení: komiks sv. Václav – kvíz

MATEMATIKA – počítání: násobilkové řady 1-5, hledání společných násobků M s. 4-5, pamětné sčítání a odčítání do 100 (desítky s desítkami, desítky s jednotkami  80 – 60, 78 – 8, 69 – 5), geometrie: různé jednotky (roky, dny, h, min, s, m, km, l, kg, g, st.C, km/h), kopa = 60, souřadnice

PRVOUKA – oslava výročí 60. let školy, kvíz

probírané učivo 21. – 25.9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: věta-slovo-slabika-hláska ČJ uč s. 5 cv. 2, 3, 4, s. 6 cv. 7, 8, s. 7 cv. 9, 10, ČJ ps s. 5; abeceda – řazení slov a jmen ČJ uč s. 10, ČJ ps s. 7; VS po Z – brzy-brzičko, VS po F ČJ uč s.  80 cv. 2 a s. 80 cv. 3, psaní: psaní číslic, malá psací abeceda – tvary písmen l e b f h k, přepis vět, přepis říkanky Září  PÍS s. 1, 3, 4, čtení: básně Po prázdninách, Krabice s loutkami – nadpis, sloka, verš, rým ČÍT s. 5-6

MATEMATIKA – počítání: násobkové řady – násobky 2, násobky 3, násobky 4, násobky 4, slovní úlohy – doplnění zápisu, výpočet, odpověď, geometrie: přímka, body, úsečka  – postupy rýsování, vzájemná poloha bodů, přímek, čar M s 2, 3, 4

PRVOUKA – bezpečnostní tabulky PK s. 88, dopravní výchova – dopravní hřiště PK s. 4-5

probírané učivo 14. – 18.9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: opakování – věta-slovo-slabika-hláska, dělení hlásek, délka samohlásek ČJ ps s. 6, podstatná jména a slovesa – jiný tvar slova, přípony -ička, íčko, – ičko, -íčko, nově – vyjmenovaná slova po Z a F – zpaměti, význam slov \ćj uč. s. 80, ČJ ps s. 47 cv. 1; psaní a sloh: malá a velká psací abeceda, podpis (jméno a příjmení), adresa, pravopis uúů; čtení: Medvěd – hlasité čtení vět, doslovné zopakování věty, argumentace ČÍT s. 13 – 15, dílna čtení Kde všude se dá číst?

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/z1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/z2.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/z3.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/z4.htm

MATEMATIKA – počítání: pamětné sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení do 50 – násobilka 1 – 5 M ps s. 1-2 po cv. 15, s. 3 cv. 1,2, 5, 11, s. 5 cv. 9 geometrie: geometrické útvary – bod, přímka, úsečka, trojúhelníky, čtyřúhelníky, kruh, ovál

PRVOUKA – důležitá telefonní čísla (IZS), adresy: adresa bydliště, adresa školy PK s. 74, 75 (po obrázek s domem)

probírané učivo 15. – 19.6.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: luštění, křížovky uč ČJ s. 64 cv. 8, ps ČJ s 38, čtení: zoo uč ČJ s. 91 cv. 8, hádanky pracovní list hádanky ČJ LES, psaní: Prázdninová – přepis říkanky PÍS s. 36, sloh: Bouda, budka – vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy uč ČJ s. 66

MATEMATIKA  – počítání: násobky 9, násobení 9 M s. 25 a 26, geometrie: vrcholy a strany geom. útvarů, měření času

PRVOUKA – Les – vývoj mravence uč PK s. 57 kousek dole, pracovní list LES, s.62 – 63, obrázek v sešitě, Orientace v čase – části dne a hodiny

 

probírané učivo 8. – 12.6.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: párové souhlásky – opakování ps ČJ s. 36, uč ČJ 92 cv. 14, 17 ústně, čtení a sloh: Roční doby uč ČJ s. 73 cv. 1abc, psaní: hádanky PÍS s. 34 – 35 

MATEMATIKA  – počítání: násobení 8 M s. 21, slovní úlohy s více početními výkony M 16/1, 18/3, 30/4, geometrie: měření objemu  objem příklady

PRVOUKA – Roční období – úkoly roční doby, měsíce, Pole – polní plodiny, vývoj včelysešit PK  POLE

probírané učivo 1. – 5.6.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: samohlásky, dvojhlásky, nadřazená slova – opakování ps ČJ s. 34 cv. 1,2, s. 35 cv. 9 a uč ČJ s. 91 cv. 10 ústně, čtení: Na nákupu – ps ČJ s. 37, psaní: Slunce, Letní – přepis říkanek, přesmyčky PÍS s. 32, 40

MATEMATIKA – počítání: násobky 8 M s. 20, čtvrtina, geometrie: prostorová tělesa, měření teploty

teplota příklady

PRVOUKA – Léto: charakteristické znaky, počasí letní měsíce uč PK s. 41 dolní půlka stránky, Louka – vývoj motýla uč PK s. 56 dole, 60 – 61

probírané učivo 25. – 29.5.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: párové souhlásky, rozkaz uč ČJ s. 75 cv. 5, 7 a s. 91 cv. 9 ústně + ps ČJ s. 35 cv. 10, vlastní jména ps ČJ s. 31 cv. 3, čtení a sloh: humorná básnička Pohádka z psacího stroje, dny v týdnu uč ČJ s. 93 cv. 20abc, psaní: hádanky PÍS s. 33

MATEMATIKA – počítání: násobení 6 a 7   – opakování M s. 14 cv. 5 a s. 16 cv. 6,  s. 32 cv. 14,15,16,17, pár, polovina M s. 18 cv. 1 a papír,  porovnávání – rozdíl čísel M s. 18 cv. 2 a s. 32 cv. 13, geometrie: měření hmotnosti hmotnost příklady

PRVOUKA – Řeka – ryby uč PK s. 48 – 49, Rybník – vývoj žáby uč PK 57 horní půlka 

učivo ke zvládnutí 18. – 22.5.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: dytyny x ditini pracovní list, ps ČJ s. 34 cv. 3 – 6, V dopravě pravopisné cvičeníspojky (spojující slova), čtení: rýmy – hledání v básních ČÍT s. 74 Na jabloni hrušky zrají, s. 82 Co všechno musí udělat jaro, s. 113 Jak se maluje domeček, báseň Vrtulníky na výletě cvičení na pc nebo Slabikář po mámě ČÍT s. 109, psaní: Rýmovačky  naší Kačky  PÍS s. 31

MATEMATIKA – počítání: násobení 7 M s. 15, 16, 1 týden = 7 dnů,  tvoření příkladů: ze 4 čísel sestav 2 příklady na násobení a 2 příklady na dělení pracovní list, počítání s výhodami na papír, geometrierovinné útvary (geometrické tvary), měření rychlosti pracovní list

PRVOUKA – sebehodnocení, Dopravní výchova – pravidla silničního povozu z pohledu chodce, znalost dopravních značek pracovní list

učivo ke zvládnutí 11. – 15.5.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: slova lichotná x hanlivá pc, opakování – slovesa pracovní listpsaní: Krtek – přepis říkanky, ovoce x zelenina, PÍS s. 26, 27, čtení: básnička Krtek pracovní sešit s. 35 cv. 7abc, Obrázek od maminky pc nebo Tulačka  ČÍT s. 107

MATEMATIKA – počítání: násobky 7 M s. 14pamětné odčítání (pomocí rozkladu), pamětné sčítání (pomocí rozkladu) pracovní list, slovní úlohy pracovní list, geometrie: plošné geometrické tvary x prostorová tělesa 

PRVOUKA – Místo, kde žijeme: Praha uč PK s. 31, Vršovice pracovní materiály

učivo ke zvládnutí 4. – 7.5.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: opakování – slova nadřazená x podřazená na pc, vlastní jména – malá x velká písmena ČJ uč s. 87 cv. 4, 5, ČJ ps s. 31 cv. 4, 5, s. 33, sloh: adresa PÍS s. 39, psaní: Mamince – přepis básničky PÍS s. 30, hra Země, město, holka, kluk, čtení: články o přátelství Zklamání, Klíč ČÍT s. 64, 66

MATEMATIKA – počítání: peníze – způsoby placení,  dělení 6 M s. 11 cv. 2 a s. 12 cv. 2, 4, o 10 více x méně, 10krát více x méně, M s 30 cv. 5, s. 32 jen cv. 1,2 a 6,7, geometrie:  jehlan

PRVOUKA: Co odláká Koroňáka? – komiks na pc, dotazník, Moje maminka sešit PK