kontrolní práce

V nejbližších dnech si napíšeme kontrolní práce Z ČJ a MA. Uvádím přehled učiva, které budou žáci v těchto písemných pracích prokazovat.

Český jazyk: druhy vět, počet slov ve větě  — dělení věty na slova (ve spojené větě oddělit slova např. Vparkurostejírovec.), správný slovosled (z pomíchaných slov sestavit větu např. masem Liška se živí. = Liška se živí masem.) — počet slabik ve slově, dělení slova na slabiky — přepis písmen, slov  a jmen — rozpoznávání vlastních jmen — znalost české abecedy zpaměti, řazení slov a jmen podle abecedy 

Matematika: počítání do 20 s přechodem desítky — řady čísel do 100 — sčítání a odčítání desítek do 100, dočítání (např. 60 + __ = 90, 80 – ___ = 50) — slovní úloha (znázorni, vypočítej, odpověz) — práce s čísly do 100 (např. rozlož číslo 50, porovnej čísla 40 a 70, napiš tři čísla menší/větší než 80, urči rozdíl čísel 60 a 30, určit součet čísel 300 a 10, urči, o kolik se liší čísla 50 a 60,  přičti k číslu 20 číslo 40, odečti od čísla 70 číslo 50, zmenši číslo 60 o 20, zvětši číslo 30 o 60)

Opakování se však týká také učiva PK (zejména stromy a lesní zvířata).

 

Comments are closed.