přehled učiva 21. – 25.10.

ČESKÝ JAZYKmluvnice: druhy vět, věta rozkazovací, přací, věta zvolací,slova neslabičná uč ČJ 21 – 25, ps ČJ s. 13 – 15, psaní: opis a přepis vět (cvičení pozornosti), diktát krátkých vět – znaménka za větou, psací aA, oO, PÍS s. 16 – 17, 20, čtení: Povídání o víle Amálce – věty na porozumění, orientace v textu ČÍT s. 18 – 22, sloh: beseda  na téma vztahy mezi dětmi, pomoc druhému

MATEMATIKApočítání: sčítání a odčítání desítek – počítání s více čísly, se závorkou, zvětši o 20, o 50 x zmenši o 30, o 10, M s. 18, s. 32 cv. 1 – 5, orienatce v ploše a prostoru M s. 27 cv. 1 a s. 28 cv. 6, geometrie: bod – bod v prostoru, bod na přímce M s. 10

PRVOUKA – Savci v lese: stavba těla savce, rodiny lesních zvířat (jelen-laň-kolouch, srnec-srna-srnče, divoké prase: kanec-bachyně-sele) PK s. 14-17

Comments are closed.